ગુજરાતમાં સંગ્રહાલયો શોધો

Monuments in Gujarat
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ
શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી રમેશચંદ મીના, આઈએએસ
શ્રી રમેશચંદ મીના,આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

નિયામક
ડાૅ. પી. એ. શર્મા

નિયામક
નિયામકશ્રી પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય

Did you know
Back to Top