પ્રખ્યાત સ્મારકો | પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય નિયામક : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પ્રખ્યાત સ્મારકો | પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય નિયામક : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પ્રખ્યાત સ્મારકો

 • અહેમદશાહની મસ્જીદ

  અહેમદશાહની મસ્જીદ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૧૬

 • ત્રણ દરવાજા

  ત્રણ દરવાજા

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • જામી મસ્જીદ

  જામી મસ્જીદ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • અહેમદશાહ દરગાહ

  અહેમદશાહ દરગાહ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • સીદી બશીરના મિનારા

  સીદી બશીરના મિનારા

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • રાણી સીપ્રીની મસ્જીદ

  રાણી સીપ્રીની મસ્જીદ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • સીદી સઈદની મસ્જીદ

  સીદી સઈદની મસ્જીદ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • અડાલજ વાવ

  અડાલજ વાવ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૨૪૨૧

 • રાણીની વાવ

  રાણીની વાવ

  સ્થળ : પાટણ

  પીન કોડ : ૩૮૪૨૬૫

 • લોથલ

  લોથલ

  સ્થળ : અમદાવાદ

  પીન કોડ : ૩૮૦૦૦૧

 • સૂર્યમંદિર

  સૂર્યમંદિર

  સ્થળ : મોઢેરા

  પીન કોડ : ૩૮૪૨૧૨

 • ધોળાવીરા

  ધોળાવીરા

  સ્થળ : કચ્છ

  પીન કોડ : ૩૭૦૧૬૫

 • સૂર્યમંદિર

  સૂર્યમંદિર

  સ્થળ : લાલપુર

  પીન કોડ : ૩૬૧૧૭૦

 • દ્વારકા ખાતે આવેલ દ્વારકાધીશ મંદિર

  દ્વારકા ખાતે આવેલ દ્વારકાધીશ મંદિર

  સ્થળ : દ્વારકા

  પીન કોડ : ૩૬૧૩૩૫

 • ચાંપાનેર

  ચાંપાનેર

  સ્થળ : ચાંપાનેર

  પીન કોડ : ૩૯૧૫૧૦

 • ઢાંકની જૈન ગુફાઓ

  ઢાંકની જૈન ગુફાઓ

  સ્થળ : ઢાંક

  પીન કોડ : ૩૬૦૪૬૦

Back to Top