અગામી કાર્યક્રમો

Pause
હાલમાં કોઈ અગામી કાર્યક્રમો ઉપલબ્ધ નથી

ગુજરાતમાં સ્મારકો શોધો

ગુજરાતમાં સ્મારકો
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ
શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ

અગ્રસચિવશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

નિયામકશ્રી પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય
શ્રી જીતેન જોષી

નિયામકશ્રી
પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય

ડાઉનલોડ મોબાઇલ એપ્લિકેશન તમને ખબર છે
Back to Top