સુરેન્દ્રનગર | પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય નિયામક : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સુરેન્દ્રનગર | પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય નિયામક : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સુરેન્દ્રનગર

ક્રમ સ્મારકનું નામ ગામ તાલુકો જાહેરનામાની યાદીનો ક્રમ.
૧. ચૌમુખી વાવ ચોબારી ચોટીલા
ર. તળાવ નજીક મંદિર ચોબારી ચોટીલા
૩. તરણેતર મંદિર થાન ચોટીલા
૪. મુની બાવા મંદિર થાન ચોટીલા
પ. પંચાયતન મંદિર પરબડી ચોટીલા
૬. ગુફાઓ ભીમોરા ચોટીલા
૭. જીન દરવાજો ઝીંઝુવાડા દસાડા
૮. ઢીંક દરવાજો ઝઽઝુવાડા દસાડા
૯. દક્ષિણ દરવાજો ઝીંઝુવાડા દસાડા
૧૦. પશ્ચિમ દરવાજો ઝીંઝુવાડા દસાડા
૧૧. મડાપોળ દરવાજો ઝીંઝુવાડા દસાડા
૧ર. રાજેશ્વરી દરવાજો ઝીંઝુવાડા દસાડા
૧૩. સરોવર ઝીંઝુવાડા દસાડા ૧૪
૧૪. જીણાનંદ કુંડ (બે) ઝીંઝુવાડા દસાડા
૧પ. પ્રાચીન દરવાજાના અવશેષો કંકાવટી ધ્રાંગધ્રા
૧૬. માત્રી વાવ કંકાવટી ધ્રાંગધ્રા
૧૭. ચંદ્રીસર તળાવ પ્રતાપપુર ધ્રાંગધ્રા ૧૪
૧૮. પ્રાચીન વાવ હામપુર ધ્રાંગધ્રા ૧૦
૧૯. ગામદેવી મંદિર કળમાદ મૂળી
ર૦. ગંગવો કુંડ અને તેની ઉપરના ચાર મંદિરો દેદાદરા વઢવાણ ૧૪
ર૧. મણવા મામાનું મંદિર દેદાદરા વઢવાણ ૧૪
રર. રાતબા ઉર્ફે રાજબાઇની વાવ રામપુરા વઢવાણ ૧૦
ર૩. ગંગા વાવ વઢવાણ વઢવાણ
ર૪. માધા વાવ વઢવાણ વઢવાણ
રપ. વાવ ધાંધલપુર સાયલા
ર૬. સુંદરી ભવાનીનું મંદિર હળવદ હળવદ
ર૭. સ્‍મશાન પાસેના પાળિયા હળવદ હળવદ
ર૮. શારણેશ્વર મંદિર પાસેની પ્રાચીન વાવ હળવદ હળવદ ૩૧
ર૯. વિરજીવોરાની વાવ હળવદ હળવદ ૩૬
Back to Top