કાર્યક્રમો | પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય નિયામક : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
કાર્યક્રમો | પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય નિયામક : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કાર્યક્રમો

સને : ૨૦૧૫-૧૬ માટે પુરાતત્વત ખાતાને લગતા કાર્યક્રમની વિગત

  • પુરાતત્વી૦ય ગામે ગામની મોજણી / સર્વેક્ષણ ૦૫ ગામ
  • પુરાતત્‍વીય ઉત્‍ખન્‍ન ૦૨ સ્‍થળ
  • રક્ષીત સ્મારકોની રાસાયણિક માવજત ૦૫ ગામ
  • રક્ષિત સ્‍મારકોના પુરા રક્ષણ ૨૦ ગામ
  • પ્રકાશનો બુક અને ફોલ્‍ડર્સ ૦૧
  • પ્રદર્શન ૦૨
  • નદી સર્વેક્ષણ ૨૦ કિ.મી.
  • બિલ્‍ડીંગ સર્વેક્ષણ ૧૦
  • રક્ષિત સ્‍મારકોની મુલાકાત ૫૦
Back to Top